Daftar Pustaka


DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006

Subhi Ab.Rauf Ashr, Mu’jam Maudu’i li Ayat al-Qur’an, Darul Fadhilah , Cairo, tth,

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta ,Balai Pustaka, 2003)

Imam Fakhru Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, Juzuz 1, Cet 2, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, Thahran, tt,

Imam Faqruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, Juzu’ 11, Maktabah Dar Al-Fikr, Cet 3, 1985, Beirut,

Imam Faqruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, Dar Al-Fikr, Qairo, Juzuz 9, TT

Imam Faqruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, Dar Al-Fikr, Qairo, Juzuz 7, TT

Imam Faqruddin Ar-Razi ,Tafsir Al-Kabir , jilid 5, Cet 1,  Dar Ihya’ Turast Islami, Beirut, 1995m,

Imam Faqruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir , jilid 8, Cet 1,  Dar Ihya’ Turast Islami, Beirut, 1995m,

Imam Faqruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir , jilid 7, Cet 1,  Dar Ihya’ Turast Islami, Beirut, 1995m

Imam Faqruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir , Juzuz 20,  Dar Ihya’ Turast Islami, Beirut, 1995m

Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta’wil, (Dar Al-Jail,Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Qairo, Mesir) 1992, 1997  Terj. M.Abdurrahman, (Tafsir Kalimah Tauhid, Pustaka Hidayah, Bandung), 2007.

Mohamad Ali As-Sobuni, At-Tibyan fi Ulum Al-Qur’an, Darul Sobuni, Qairo, 1999M

Andi Rosadisastra, Metode Ayat-ayat Sains dan Sosial, AMZAH, Jakarta, 2007M,

Dr. Rohimin M.Ag, Metodologi Ilmu  Tafsir dan Aklikasi Model Penafsiran, Pustaka Pelajar Yogjakarta 2007

Muhammad Al-Ghazali, Tujuan hidup Para Sufi, Pustaka Ilmi, Selangor Darul Ehsan, 2000

Mutlaq Al-Jaser, Majalah Ommaty, Syarikat Al-Gharras,Kuwait City,Bil 33/2007,

Harun Yahya,Terjemahan Rose Iniyanti Saidin, Nilai –nilai Moral Dalam Al-Qur’an, Pustaka Al-Hidayah, Kuala Lumpur, 2004,

Dr. Malik Badri , Al-Tafakkur min Musyahadah Ila Syuhud, terjemahan dalam Bahasa Melayu oleh Usman Shihab Husnan, (Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, Kuala Lumpur) dengan judul tafakkur dari alam musyahadah kepada alam syuhud, Editor oleh Dr. Deddy Mulyana M.A. dengan judul Tafakkur- Perspektif Psikologi Islam,(Bandung,Remaja Rosdakarya, 1996)

A. Ya’kub Matondang, Tafsir Ayat-Ayat Kalam Menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar, ( Cet 1, PT Bulan Bintang,   Jakarta, 1989)

Allamah Syed M.H. Thabathaba’i, Mengungkap Rahasia Al-Qur’an, ( Penerbit Mizan, Bandung, 1993M, Cet ke 5)

Al-Marhum Dokter Muhammad Husain Az-Zahaby, At-Tafsir wal Mufasirrun, jilid 1, (Dar Al-   Qalam, Beirut, Tt,)

Muhamad Fuad  Ab.Baqi Al-Mu’jam Al-Mufarras li Alfazil Qur’an Al-Karim, ,( Dar Al-Hadis, Qairo, cet. 1, 1987m)

Abdul Aziz Ismail, siri bacaan kecemerlangan diri- Tafakkur, Pustaka Al-Hidayah, Kuala Lumpur,  cet. 1, 2004, Hlm vi

Dr. Hasan Ali, siri keluarga mithali utusan –akrab, Mendidik Anak Pintar Cerdas, Cet. 3,1997,  Percetakan CS, Kuala Lumpur,

Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Fawaid, maktabah Al-Iman, Mansurah, Cet.1, 1999m,

Wan Nor Rizan Wan Yaakob, Tafsir Bi Ra’yi Dalam Mafahih Al-Ghaib, Jabatan Al-Qur’an dan Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1999/2000,

Mohd Asri Mat Daud, Siri Pemikiran 1, Pertentangan Islam Dan Barat, Terbitan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRM), Percetakan An-Nasr, Syoubra, Egypt, Cet.1, 2004,

Al-Fadhilah Sheikh Dato’ H. Mohd Nor bin H.Ibrahim , Tuan H. Ismail Yusof, As-Sheikh Abdullah bin Mohamad Basmaih, Mustika Hadits,  Bagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Cet 6 1986,

Imam Muhamad Mutawaly Sya’rawi, Min Washaya Al-Qur’an Al-Karim, al-Taufiqia Bookshop, Cairo-Egypt, TT,

Abdullah An-Najjar, Mazhabud Durruz wa Tauhed, Dar Al-Maarif Al-Masr, Qahirah,

1965,

Imam Al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin, buku kedua belas, Terj. Purwanto, Penerbit MERJA, Bandung, 2007,

Dr.H. Jabnul Azhar Mulkan, Al-Qur’an dan Sains, Fakultas Perubatan Universitas Al-Azhar, Qairo, Cet 2, Percetakan Selaseh, 1995,

Mana’ul Quthan, Pembahasan Ilmu Al-Qur’an, jilid 2, (Reneka Cipta, Jakarta,1995),

WWW. Kumpulan Study Al-Qur’an,  Syu’bah Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar,

Dr. Muhamad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Makki, Kamus Idris al-Marbawi Cet 3, Dar An-Nu’man, Kuala Lumpur, 1993,

Al-Ustaz Husin B Awang, Kamus At-Thulab, Arab-Melayu, Pustaka Dar Al-Fikr,Kuala Lumpur, Cet.1, 1994

Syeikh Ab.Qadir Al-Jailani, Sirrul Asrar, terjemahan K.H. Zezen Zainal Abidin Zayadi Bazul Asyhab (1997), Percetakan Putrajaya, Selangor, Cet 4, 2001,

Subhi Ab.Rauf Ashr, Mu’jam Maudu’i li Ayat al-Qur’an, Darul Fadhilah , Cairo, tth, hlm. 230

Muhamad Fuad  Ab.Baqi,  Al-Mu’jam Al-Mufarras li Alfazil Qur’an Al-Karim, (Dar Al-Hadis, Qairo, cet. 1 ), 1987m. Hlm 667

Dr. Hasan Ali, siri keluarga mithali utusan –akrab, Mendidik Anak Pintar Cerdas, CET 3,1997,  percetakan CS, Kuala Lumpur,

Mohd Asri Mat Daud, Siri Pemikiran 1, Pertentangan Islam Dan Barat, Terbitan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM), Percetakan An-Nasr, Syoubra, Egypt, Cet.1, 2004,

Abdullah An-Najjar, Mazhabud Durruz wa Tauhed, Dar Al-Maarif Al-Masr, Qahirah, 1965,

Al-Allamah Dr. Sayyed Musa Al-Musawi, Meluruskan Peyimpangan Syiah, Terj. Ahmad Munif, Cet 1, 1993,

Dr. H. Jabnul Azhar b H, Mulkan, Al-Qur’an dan Sains -siri pertama, Cet. Kedua, Percetakan Selaseh-tanpa di sebut tempat, 1995, Hlm 88.

Drs. Syafaruddin, M.Pd, Drs . Chandra Wijaya, M.Pd, Pengantar Filsafat Ilmu, cet.1 2005, Cita Pustaka Media, Bandung.

Imam ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Fawaid, maktabah Al-Iman, Mansurah, cet.1, 19991m,

Dr. Mohd. Arip H. Kasmo, PASAK-Pengukuhan Akidah Menerusi Penghayatan Sains Dalam Al-Quran, Penerbitan Awan Biru, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, 2007,

Imam Muhamad Mutawaly Sya’rawi, Min Washaya Al-Qur’an Al-Karim, al-Taufiqia Bookshop, Cairo-Egypt,Tt,

Harun Yahya, Nilai-Nilai Moral dalam Al-Qur’an, Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, Cet.1, 2004,

Mahir Hasan Mahmud, Terapi Air, Qultum Media,Cet 1, 2007, Jakarta,

Iklan

One response to “Daftar Pustaka

  1. Dlm penetapan 1 Dzulhijjah 1431 H, ditetapkan tg 8 November 2010, krn malam tg 7-11-2010 bulan tak terlihat dikarenakan apa. DIKARENAKAN KETINGGIAN HILAL DIBAWAH 2 DERAJAT. SEMENTARA DI SAUDI ARABIA HANYA DIBAWAH 0,46 DERAJAT DITETAPKAN MALAM TG 1 sesuai pernyataan : Cecep Nurruddin Hidayat dari Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI memaparkan ketinggian hilal pada 6 November 2010 malam tg 7-11-2010 dilihat dari Pelabuhan Ratu tidak lebih dari dua derajat. “Tinggi hilal di Indonesia lebih memungkinkan melihat hilal sementara di Arab Saudi hilal begitu tipis hanya 0,46 derajat tp sdh ditetapkan jatuh malam tg 1 Dzulhijjah 1431H . (dl liputan 6 tg 8-11-2010). Dan Jk krn mendung toh bisa dilihat malam tg 8 nya, apakah pada malam tersebut bulan telah menunjukkan tg 2 Dzulhijjah. Jika tak terlihat lagi kan dpt dilihat malam tg 9 apakah sdh tg 3 atau malam-2 lain yg tdk mendung, dan dapat dilihat sepanjang malam apakah bulan sudah menunjukkan tg brp Dzulhijjah. Kita jangan tergantung kepada melihat bulan malam tg 1 saja, hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban shaum tg 1 nya. Akan tetapi untuk mencari keabsahan tg 9 dan 10 Dzulhijjah. Dan menurut pandangan mata telanjang saya pada malam tg 13-11-2010 bulan sudah menunjukkan malam tg 7 Dzulhijjah, berarti tg 15-11-2010 jatuhnya Shaum Arafah. Untuk apa kita bersikukuh dg melihat bulan malam tg 1. Lalu krn tak telihat lalu bulan sebelumnya dibulatkan 30 hari., Afala ta’lamun, afala tatafakkarun, afala ta’kilun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s