Hadis Kelebihan Ahlu Bait Rasulullah Saw


Habib Munzir Al-Musawa

Habib Munzir Al-Musawa

 

Atas: Gambar Habib Munzir Al-Musawa salah seorang ulama keturunan Rasulullah Saw

sabda Nabi s.a.w:

يا ايُّهَا النَّاس اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَا اِنْ أخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا: كِتاَبُ الله وعِترَتِي أهل بَيتِي

“Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu sesuatu yang jika kamu berpegang kepadanya nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya: Kitab Allah dan keluargaku iaitu Ahlul Baitku”

Hadits berpegang kepada al-Quran dan Ahlul Bait ini dinamakan hadits ats-Tsaqalain. Ianya telah mencapai tahap keshahihan yang mutawatir khususnya bila kita mendapati ianya diriwayatkan oleh para ulama ulung Ahlus Sunnah menerusi kitab-kitab tulisan mereka yang menjadi rujukan utama golongan Sunni. Berikut dikemukakan sebahagian darinya:

1.Muslim: Shahih. Hadits No. 6175-6177.
2.Tirmidzi: Shahih. Hadits No. 3786 & 3788.
3.An-Nasaie: Khasais Amiril Mukminin Ali. Hadits No. 79.
4.Ahmad: Musnad. 5/181&182 & 3/26 & 5/189.
5.Ibnu Abi `Asim: As-Sunnah. Hadits No. 754, 1548-1555 & 1558
6.Nuruddin al-Haitsami: Majma`uz Zawaid. Juz 5 Hal 166
7.Ibnu Hajar al-Haitami: As-Sawa`iqul Muhriqah. Hal 223 & 229-230
8.Al-Khateeb al-Tabrizi: Misykatul Masabih. Hadits No. 6152-6153
9.Al-Hakim: Mustadrak. Hadits No. 3786-3789 & 4711
10.Ath-Thabrani: Al-Mu`jamul Kabir. Hadits No. 4968-4971 & 4922
11.Al-Muttaqi al-Hindi: Kanzul Ummal. No. 873, 874, 945 & 36340
12.As-Suyuthi: Ihya`ul Mayyit Bi Fadhail Ahlil Bait. Bil. 55-57 & Al-Jami`us Saghir Bil 2631 & Ad-Durul Mantsur Jil 7 Hal 349 (Ayat Mawaddah)
13.Ibnu Katsir: Tafsir. Jil 3 hal 453-454
14.Ibnu Sa`ad: Ath-Thabaqatul Kubra. Juz 2 Hal 194
15.Ibnu Atsir: Jami`ul Usul. Juz 1 Hal 187& Usudul Ghabah. Juz 2 Hal 13
16.Ibnu `Asakir: Tarikh. Juz 5 Hal 436
17.An-Nabhani: Al-Fathul Kabir. Juz 1 Hal 451
18.Al-Khawarizmi: Al-Manaqib. Hal 182
19.Ibnu Hibban: Shahih. 6931
20.Sulaiman al-Balkhi al-Hanafi: Yanabi`ul Mawaddah. Hal 18, 25, 29-34, 95, 115, 126, 199 & 230.
21.Mir Sayyid Ali Hamadani: Mawaddatul Qurba. Mawaddah ke-2
22.Shablanji: Nurul Absar. Hal 99
23.Nuruddin as-Sabbagh al-Maliki: Fusulul Muhimmah. Hal 25
24.Muhammad bin Yusuf al-Kanji: Kifayatuth Thalib.Bab 1 & 63.
25.Hafiz Abu Nu`aim Isfahani: Hilyatul Awliya`. Jil 1 Hal 355
26.Sibt Ibnu Jauzi: Tadzkiratu Khawasil Ummah. Hal 182
27.Abu Ya`la: Musnad. No. 1027
28.Al-Manawi: Faidhul Qadir. No 2631
29.Ad-Darimi: Sunan. Jil 2 Hal 432
30.Al-Baihaqi: As-Sunan al-Kubra. Jil 2 Hal 148
31.Al-Hamwini: Faraidus Simthain. Jil 2 Hal 268, 272 & 274
32.Muhammad Thalhah asy-Syafi`ie: Mathalibus Suul. Hal 8

Selain kitab-kitab di atas, ia juga dikeluarkan oleh Tsa`labi di dalam Kasyful Bayan, Sam`ani, Ibnu Maghazili asy-Syafi`ie dan Khatib al-Khawarizmi di dalam Al-Manaqib, Ibnu Abil Hadid dalam Syarh Nahjul Balaghah, Al-Humaidi dalam Jam`u Bainas Shahihain dan banyak lagi.

Kesucian yang Ahlul Bait miliki ada dinyatakan oleh para ulama diantaranya:

1. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata: Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan السوء (kenistaan) dan الفحشاء (kekejian) dari mereka dan mensucikan mereka dari kotoran yang timbul akibat maksiat dengan sesuci-sucinya.

(Tafsir ath-Thabari: Ayat Thathhir)

2. Ibnu Hajar al-Haitami pula berkata: Ayat Thathhir ini adalah sumber keutamaan Ahlul Bait a.s kerana ianya terkandung kemuliaan dan perhatian Allah terhadap mereka, di mana ayat ini dimulakan dengan kata إنما yang faedahnya sebagai للحصر iaitu keterbatasan dan pengkhususan kehendak Allah terhadap mereka bagi menghilangkan nista الرجس iaitu dosa atau syak yang wajib aman dari mereka. Juga mensucikan mereka dari seluruh akhlak dan perihal yang keji.

(As-Sawa`iqul Muhriqah: Hal. 223)

3. Jalaluddin as-Suyuthi di dalam bukunya Al-Iklil Fi Istimbatit Tanzil mengatakan bahawa berdasarkan ayat inilah (ayat Thathhir), maka mereka (para ulama) berpendapat bahawa ijma` (persepakatan fatwa) Ahlul Bait adalah hujjah. Ini adalah kerana ar-Rijs tidak mungkin ada pada diri mereka.

(Al-Iklil Fi Istimbatit Tanzil: Hal. 178.)