Berzikir Berdiri Sesat seperti kata puak Salafi Wahabi, sebenarnya punya sandaran yang kuat dari Qur’an Hadis.


dinaqal dari nota : FB Abdul Muhaimin Yusoff berbagi foto Mat Taiko.
Patut seorang muslim kena faham dan tahu..sila baca
Ada seorang menulis di Facebook-nya …. Zikir beramai-ramai dengan suara yang nyaring adalah bida’ah yang sesat kerana Rasulullah SAW TIDAK PERNAH MELAKUKANNYA.

BENARKAH ?

Jadi apakah dalil dibawah ini BUKAN dari Rasulullah SAW ?

DALIL PERTAMA :

Firman Allah Ta’ala:

ْمُكِبْوُنُج َىلَعّو اًدْوُعُقّو اًماَيِق َلا اوُرُكْذاَف َةَلّصلا ُمُتْيَضَق اَذِإَف

“Maka jika engkau telah menunaikan solat, berzikirlah kepada  ALLAH dengan keadaan BERDIRI, DUDUK dan BERBARING”. (an-Nisaa’: 103)

Ulasan : Ini sebagai dalil zikir itu boleh saja dilakukan dalam apa jua keadaan selama mana tidak melanggar batas syariat dan dalam keadaan yang tidak senonoh.

DALIL KEDUA :

Diriwayatkan dalam SAHIH MUSLIM:
َ
ىلَع َناَك ِةَبْوُتْكَمْلا َنِم ُساّنلا ُفِرَصْنَي َنْيِح ِرْكّذلاِب ِتْوّصلا َعْفَر ّنَأ هَرَبْخََأ ٍساّبَع ِنْبا ِنَعُهُتْعِمـَس اَذِإ َكِلاَذِب اْوُفَرَصْنا اَذَإ ُمَلْعَأ ُتْنُك ٍساّبَع ُنْبا َلاَق َلاَق ُهّنأ م.ص ّيِبّنلا ِدْهَع

Dari Ibnu ’Abbas Ra. berkata: “bahwasanya zikir dengan SUARA KERAS setelah selesai solat wajib ADALAH BIASA PADA MASA Rasulullah SAW”. Kata Ibnu ’Abbas, “Aku segera tahu bahawa mereka telah selesai solat, kalau suara mereka membaca zikir telah kedengaran”. [Lihat Sahih Muslim I, Bab Solat.] 

Ulasan : 
1.	Zikir dengan suara yang keras sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW.
2.	Kerana itu Ibnu Abbas dapat tahu sama ada Jemaah muslimin sudah selesai solat.


DALIL KETIGA :

Hal yang sama juga diungkapkan oleh IMAM BUKHARI dalam SAHIH-nya (lihat: Sahih al Bukhari hal: 109, Juz I)]

ْيِدْبَع ّنَظ َدْنِع انَأ :َلاَعَت ُلا ُلْوُقَي :م.ص ِلا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق ض.ر َةَرْيَرُه ْيِبَأ ِنْبا ْنَعُهُتْرَكَذ ٍإَلَم ْيِف ْيِنَرَكَذ ْنِإَو ْيِسْفَن ْيِف ُهُتْرَكَذِهِسْفَن ْيِف ْيِنَرَكَذ ْنِإَف ,ْيِنَرَكَذ اَذِإ ُهَعَم انَأَو ,ْيِب{يراخبلا هاور} ْمُهْنّم ٌرْيَخ ٍإَلَم ْيِف

“Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ALLAH berfirman: ‘AKU bergantung kepada prasangka hamba KU kepada-KU, dan AKU menyertainya ketika mereka berzikir. Apabila mereka menyebut-KU di dalam dirinya, maka AKU sebut dirinya didalam diri-KU. Apabila mereka menyebut-KU DI TEMPAT YANG RAMAI, maka AKU sebut mereka di tempat yang lebih ramai dari itu”.

Ulasan : 

1. As-Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Rhm. mengatakan bahwa hadiss ini menunjukkan bahAwa menyebut di tempat keramaian itu (fil-Mala-i) tidak lain adalah berzikir jahar (dengan suara keras), agar seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar apa yang mereka sebutkan (dari zikirnya itu). [Abwabul Faraj, Pen. AlHaramain, tth., hal. 366]

2. Habib Ali bin Hasan al Aththas dalam Kitabnya Al Qirthas juga mengungkapkan hadis diatas untuk mendukung dalil zikir dengan jahar. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tanda syukur adalah memperjelas sesuatu dan tanda kufur adalah menyembunyikannya.Dan itulah yang dimaksud dengan ‘zikrullah’ dengan mengeraskan suaranya danmenyebar luaskannya.  [Terj. Al-Qirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 190]

3.	Syekhul Hadits, Maulana Zakaria Khandalawimengatakan, ‘Sebahagian orangmengatakan bahwa zikir jahar (zikir dengan mengeraskkan suara) adalah termasukbid’ah dan perbuatan yang tiada dibolehkan). Pendapat ini adalah menunjukkan bahwapengetahuan mereka itu di dalam hadits adalah SANGAT TIPIS. Maulana Abdul HayyRahimahullahu Ta’ala mengarang sebuah risalah yang berjudul ‘Shabahatul Fikri’. Beliau menukil di dalam risalahnya itu sebanyak 50 HADIS YANG MENJADI DASAR DALIL bahawa ZIKIR JAHAR ITU DISUNNAHKAN. [Fadhilat zikir, Muh Zakariya Khandalawi. Terj. HM. Yaqoob Ansari, PenangMalaysia, hal 72]

4.	Bukti zikir secara berjemaah diharuskan berdasarkan hadis SAHIH BUKHARI dan MUSLIM.


DALIL KEEMPAT : 

Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tarafnya SAHIH. Daripada Abu Hurairah seterusnya sabda Rasulullah SAW: 

Sesungguhnya Malaikat-malaikat mencari ahli zikir, jika mereka bertemu sekumpulan yang berzikir mengingati ALLAH mereka akan mengajak yang lain ikut bersama dan mengembangkan sayap mereka ke langit, dan apabila mereka, ahli berzikir bersurai, semua malaikat naik ke langit dan ALLAH bertanya (dan DIA lebih mengetahui akan hal mereka) Dari mana datangnya kamu?

 Malaikat menjawab: Kami datang dari sekumpulan hamba-hamba MU di bumi yang bertasbih, bertakbir dan bertahlil. 

ALLAH berfirman: Adakah mereka dapat melihatKU? 

Malaikat menjawab: Tidak. 

ALLAH berfirman: Jikalau mereka dapat melihat KU?

Malaikat menjawab: Akan lebih bersungguh-sungguh pujian dan tasbih mereka....

Maka ALLAH berfirman: Saksikanlah bahawasanya AKU telah mengampuni mereka. 

Berkata seorang Malaikat: Si Fulan bukan dari kalangan mereka dia hanya datang untuk sesuatu hajat, 

ALLAH berfirman: Mereka kaum yang tidak merugikan teman mereka.

 
Ulasan : 

Hadith ini menujukkan kelebihan:
(a) Duduk berzikir beramai-ramai

(b) Bolehnya Zikir dilakukan secara jahar, jika tidak, maka tidak ada ertinya mereka duduk beramai-ramai dengan berzikir.DALIL KELIMA :

Riwayat Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Muslim, Turmuzi, An-Nasa'i daripada Muawiyah ra. Rasulullah SAW menemui sekumpulan sahabat dan bertanya: Mengapa kamu semua berkumpul? Sahabat menjawab: Kami duduk berzikir mengingati Allah dan bertahmid bersukur atas petunjuk dan Hidayat Islam. Rasulullah SAW kemudian bersabda: Apakah benar kamu duduk untuk berzikir sahaja? Sahabat menjawab: Sungguh kami tidak duduk berkumpul melainkan untuk berzikir: Rasulullah SAW bersabda: Aku datang bukan untuk menyalahkan kamu, tetapi Jibril datang kepadaku membawa berita yang Allah swt menurunkan malaikat mengelilingi kamu. (Muslim, Ahmad, Tirmizi, An Nasa’i)

Ulasan : 
1.	Bukti keharusan berzikir secara berjemaah dan secara jahar.
2.	Apakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu ahli bida’ah yang sesat kerana mengamalkan zikir berjemaah dan jahar ?
3.	Apakah para malaikat mengelilingi ahli bida’ah yang sesat kerana berzikir secara berjemaah dan jahar ?


DALIL KEENAM :

Daripada Abi Saeed Al Khudri ra: Rasulullah saw bersabda: Perbanyakanlah zikir kepada Allah sehingga mereka berkata: Sesungguhnya dia gila. (Hakim, Bayhaqi)

Ulasan : 
1.	Orang yang banyak berzikir akan menyebabkan orang yang jahil dan orang yang hasad dengki melemparkan pelbagai tuduhan, antaranya gila, bida’ah, sesat, syirik.


DALIL KETUJUH :

Ibnu Abbas berkata: Sabda Rasulullah saw: Berzikirlah sehingga orang-orang munafiq mengatakan: Mereka menunjuk-nunjuk. (At TAbarani)

Ulasan : Orang yang menuduh dengan tuduhan yang buruk kepada ahli zikir adalah orang MUNAFIK.


DALIL KELAPAN :


Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir dan Thabrani daripada Abdurrahman Bin Sahl: Turun ayat ini kepada Rasulullah saw: "Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka" (Surah Al-Kahf ayat 28), ketika baginda berada di dalam rumahnya, dan kemudian beliau keluar dan bertemu SEKUMPULAN yang berzkir dan langsung duduk bersama MEREKA dan bersabda: "Syukur kepada Allah yang menjadikan aku bersama mereka" (Thabarani)

Ulasan : Rasulullah SAW sendiri terlibat dalam Jemaah zikir dalam kumpulan.


Rasanya cukuplah lapan dalil dari hadis-hadis yang SAHIH yang mengharuskan berzikir secara berjemaah dan secara jahar.

Jika dikatakan berzikir secara jahar dan berjemaah itu bida'ah yang sesat, maka Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahuanhum dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam2 periwayat hadis yang lain adalah tergolong ahli bida'ah yang sesat. Na'uzubillah.

Pesanan saya kepada mereka-mereka yang membida'ahkan zikir berjemaah dan jahar dan tidak berlapang dada dengannya. PERGILAH BELAJAR LAGI. Tak rugi menuntut ilmu , dan amat terpuji jika mempunyai RAMAI GURU.

Jangang sampai anda tergolong dalam golongan yang beriman dengan sebahagian ayat2 ALLAH dan anda kufur serta engkar dengan sebahagian ayat2 ALLAH, seperti difirmankan ALLAH SWT sebagai :

"Sesungguhnya orang-orang yang KAFIR kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), MEREKALAH ORANG-ORANG YANG KAFIR SEBENAR-BENARNYA. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." (QS. an-Nisa: 150-151)
Ada seorang menulis di Facebook-nya …. Zikir beramai-ramai dengan suara yang nyaring adalah bida’ah yang sesat kerana Rasulullah SAW TIDAK PERNAH MELAKUKANNYA. BENARKAH ? Jadi apakah dalil dibawah ini BUKAN dari Rasulullah SAW ? DALIL PERTAMA : Firman Allah Ta’ala: ْمُكِبْوُنُج َىلَعّو اًدْوُعُقّو اًماَيِق َلا اوُرُكْذاَف َةَلّصلا ُمُتْيَضَق اَذِإَف “Maka jika engkau telah menunaikan solat, berzikirlah kepada ALLAH dengan keadaan BERDIRI, DUDUK dan BERBARING”. (an-Nisaa’: 103) Ulasan : Ini sebagai dalil zikir itu boleh saja dilakukan dalam apa jua keadaan selama mana tidak melanggar batas syariat dan dalam keadaan yang tidak senonoh. DALIL KEDUA : Diriwayatkan dalam SAHIH MUSLIM: َ ىلَع َناَك ِةَبْوُتْكَمْلا َنِم ُساّنلا ُفِرَصْنَي َنْيِح ِرْكّذلاِب ِتْوّصلا َعْفَر ّنَأ هَرَبْخََأ ٍساّبَع ِنْبا ِنَعُهُتْعِمـَس اَذِإ َكِلاَذِب اْوُفَرَصْنا اَذَإ ُمَلْعَأ ُتْنُك ٍساّبَع ُنْبا َلاَق َلاَق ُهّنأ م.ص ّيِبّنلا ِدْهَع Dari Ibnu ’Abbas Ra. berkata: “bahwasanya zikir dengan SUARA KERAS setelah selesai solat wajib ADALAH BIASA PADA MASA Rasulullah SAW”. Kata Ibnu ’Abbas, “Aku segera tahu bahawa mereka telah selesai solat, kalau suara mereka membaca zikir telah kedengaran”. [Lihat Sahih Muslim I, Bab Solat.] Ulasan : 1. Zikir dengan suara yang keras sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. 2. Kerana itu Ibnu Abbas dapat tahu sama ada Jemaah muslimin sudah selesai solat. DALIL KETIGA : Hal yang sama juga diungkapkan oleh IMAM BUKHARI dalam SAHIH-nya (lihat: Sahih al Bukhari hal: 109, Juz I)] ْيِدْبَع ّنَظ َدْنِع انَأ :َلاَعَت ُلا ُلْوُقَي :م.ص ِلا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق ض.ر َةَرْيَرُه ْيِبَأ ِنْبا ْنَعُهُتْرَكَذ ٍإَلَم ْيِف ْيِنَرَكَذ ْنِإَو ْيِسْفَن ْيِف ُهُتْرَكَذِهِسْفَن ْيِف ْيِنَرَكَذ ْنِإَف ,ْيِنَرَكَذ اَذِإ ُهَعَم انَأَو ,ْيِب{يراخبلا هاور} ْمُهْنّم ٌرْيَخ ٍإَلَم ْيِف “Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ALLAH berfirman: ‘AKU bergantung kepada prasangka hamba KU kepada-KU, dan AKU menyertainya ketika mereka berzikir. Apabila mereka menyebut-KU di dalam dirinya, maka AKU sebut dirinya didalam diri-KU. Apabila mereka menyebut-KU DI TEMPAT YANG RAMAI, maka AKU sebut mereka di tempat yang lebih ramai dari itu”. Ulasan : 1. As-Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Rhm. mengatakan bahwa hadiss ini menunjukkan bahAwa menyebut di tempat keramaian itu (fil-Mala-i) tidak lain adalah berzikir jahar (dengan suara keras), agar seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar apa yang mereka sebutkan (dari zikirnya itu). [Abwabul Faraj, Pen. AlHaramain, tth., hal. 366] 2. Habib Ali bin Hasan al Aththas dalam Kitabnya Al Qirthas juga mengungkapkan hadis diatas untuk mendukung dalil zikir dengan jahar. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tanda syukur adalah memperjelas sesuatu dan tanda kufur adalah menyembunyikannya.Dan itulah yang dimaksud dengan ‘zikrullah’ dengan mengeraskan suaranya danmenyebar luaskannya. [Terj. Al-Qirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 190] 3. Syekhul Hadits, Maulana Zakaria Khandalawimengatakan, ‘Sebahagian orangmengatakan bahwa zikir jahar (zikir dengan mengeraskkan suara) adalah termasukbid’ah dan perbuatan yang tiada dibolehkan). Pendapat ini adalah menunjukkan bahwapengetahuan mereka itu di dalam hadits adalah SANGAT TIPIS. Maulana Abdul HayyRahimahullahu Ta’ala mengarang sebuah risalah yang berjudul ‘Shabahatul Fikri’. Beliau menukil di dalam risalahnya itu sebanyak 50 HADIS YANG MENJADI DASAR DALIL bahawa ZIKIR JAHAR ITU DISUNNAHKAN. [Fadhilat zikir, Muh Zakariya Khandalawi. Terj. HM. Yaqoob Ansari, PenangMalaysia, hal 72] 4. Bukti zikir secara berjemaah diharuskan berdasarkan hadis SAHIH BUKHARI dan MUSLIM. DALIL KEEMPAT : Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tarafnya SAHIH. Daripada Abu Hurairah seterusnya sabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Malaikat-malaikat mencari ahli zikir, jika mereka bertemu sekumpulan yang berzikir mengingati ALLAH mereka akan mengajak yang lain ikut bersama dan mengembangkan sayap mereka ke langit, dan apabila mereka, ahli berzikir bersurai, semua malaikat naik ke langit dan ALLAH bertanya (dan DIA lebih mengetahui akan hal mereka) Dari mana datangnya kamu? Malaikat menjawab: Kami datang dari sekumpulan hamba-hamba MU di bumi yang bertasbih, bertakbir dan bertahlil. ALLAH berfirman: Adakah mereka dapat melihatKU? Malaikat menjawab: Tidak. ALLAH berfirman: Jikalau mereka dapat melihat KU? Malaikat menjawab: Akan lebih bersungguh-sungguh pujian dan tasbih mereka…. Maka ALLAH berfirman: Saksikanlah bahawasanya AKU telah mengampuni mereka. Berkata seorang Malaikat: Si Fulan bukan dari kalangan mereka dia hanya datang untuk sesuatu hajat, ALLAH berfirman: Mereka kaum yang tidak merugikan teman mereka. Ulasan : Hadith ini menujukkan kelebihan: (a) Duduk berzikir beramai-ramai (b) Bolehnya Zikir dilakukan secara jahar, jika tidak, maka tidak ada ertinya mereka duduk beramai-ramai dengan berzikir. DALIL KELIMA : Riwayat Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Muslim, Turmuzi, An-Nasa’i daripada Muawiyah ra. Rasulullah SAW menemui sekumpulan sahabat dan bertanya: Mengapa kamu semua berkumpul? Sahabat menjawab: Kami duduk berzikir mengingati Allah dan bertahmid bersukur atas petunjuk dan Hidayat Islam. Rasulullah SAW kemudian bersabda: Apakah benar kamu duduk untuk berzikir sahaja? Sahabat menjawab: Sungguh kami tidak duduk berkumpul melainkan untuk berzikir: Rasulullah SAW bersabda: Aku datang bukan untuk menyalahkan kamu, tetapi Jibril datang kepadaku membawa berita yang Allah swt menurunkan malaikat mengelilingi kamu. (Muslim, Ahmad, Tirmizi, An Nasa’i) Ulasan : 1. Bukti keharusan berzikir secara berjemaah dan secara jahar. 2. Apakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu ahli bida’ah yang sesat kerana mengamalkan zikir berjemaah dan jahar ? 3. Apakah para malaikat mengelilingi ahli bida’ah yang sesat kerana berzikir secara berjemaah dan jahar ? DALIL KEENAM : Daripada Abi Saeed Al Khudri ra: Rasulullah saw bersabda: Perbanyakanlah zikir kepada Allah sehingga mereka berkata: Sesungguhnya dia gila. (Hakim, Bayhaqi) Ulasan : 1. Orang yang banyak berzikir akan menyebabkan orang yang jahil dan orang yang hasad dengki melemparkan pelbagai tuduhan, antaranya gila, bida’ah, sesat, syirik. DALIL KETUJUH : Ibnu Abbas berkata: Sabda Rasulullah saw: Berzikirlah sehingga orang-orang munafiq mengatakan: Mereka menunjuk-nunjuk. (At TAbarani) Ulasan : Orang yang menuduh dengan tuduhan yang buruk kepada ahli zikir adalah orang MUNAFIK. DALIL KELAPAN : Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir dan Thabrani daripada Abdurrahman Bin Sahl: Turun ayat ini kepada Rasulullah saw: “Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka” (Surah Al-Kahf ayat 28), ketika baginda berada di dalam rumahnya, dan kemudian beliau keluar dan bertemu SEKUMPULAN yang berzkir dan langsung duduk bersama MEREKA dan bersabda: “Syukur kepada Allah yang menjadikan aku bersama mereka” (Thabarani) Ulasan : Rasulullah SAW sendiri terlibat dalam Jemaah zikir dalam kumpulan. Rasanya cukuplah lapan dalil dari hadis-hadis yang SAHIH yang mengharuskan berzikir secara berjemaah dan secara jahar. Jika dikatakan berzikir secara jahar dan berjemaah itu bida’ah yang sesat, maka Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahuanhum dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam2 periwayat hadis yang lain adalah tergolong ahli bida’ah yang sesat. Na’uzubillah. Pesanan saya kepada mereka-mereka yang membida’ahkan zikir berjemaah dan jahar dan tidak berlapang dada dengannya. PERGILAH BELAJAR LAGI. Tak rugi menuntut ilmu , dan amat terpuji jika mempunyai RAMAI GURU. Jangang sampai anda tergolong dalam golongan yang beriman dengan sebahagian ayat2 ALLAH dan anda kufur serta engkar dengan sebahagian ayat2 ALLAH, seperti difirmankan ALLAH SWT sebagai : “Sesungguhnya orang-orang yang KAFIR kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), MEREKALAH ORANG-ORANG YANG KAFIR SEBENAR-BENARNYA. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.” (QS. an-Nisa: 150-151)
Iklan

One response to “Berzikir Berdiri Sesat seperti kata puak Salafi Wahabi, sebenarnya punya sandaran yang kuat dari Qur’an Hadis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s