Senarai Tugas Guru Penolong Kanan PPKI


Jawatan                    :  GPK PENDIDIKAN KHAS

 

1. BIDANG TUGAS

 

1.1       Bertanggungjawab merancang, mengurus dan mentadbir, Program

Pendidikan Khas Integrasi.

1.2       Bertanggungjawab memantau, menyelia dan menilai dan melapor,

pelaksanaan Program Pendidikan Khas Integrasi.

1.3       Bertanggungjawab mengurus dan mentadbir personel pendidikan khas (guru pendidikan khas, PPM, jururunding, juruterapi, jurupulih dan lain-lain).

1.4       Bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program kurikulum dan

kokurikulum Program Integrasi Pendidikan Khas.

1.5       Bertanggungjawab mentadbir  pengurusan RPI murid pendidikan khas

1.6       Bertanggungjawab terhadap pengurusan prasarana, fizikal (ubahsuai,                    naik taraf dan lain-lain) perolehan (BBM, peralatan khusus dan lain-lain.

1.7       Mempengerusikan semua mesyuarat berkaitan perlaksanaan Program                  Pendidikan Integrasi semasa ketiadaan pengetua atau guru besar.

 

2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 

Membantu Pengetua :

2.1         Menentukan tugasan guru, PPM dalam hal ehwal pentadbiran dan memberi  bimbingan  kepada guru dan PPM dalam  program pendidikan   khas.

2.2         Menyelaras data dan maklumat pendidikan khas.

2.3         Merancang  takwim program-program  Pendidikan Khas.

2.4         Menyelia  kerja-kerja guru dan pembantu murid./Menyelia dan mengurus Anggaran Belanjawan Tahunan Program Pendidikan Khas.

2.5         Menyelaras semua jenis kutipan yuran yang dipungut dari murid-murid pendidikan khas.

2.6         Mengurus dan menyemak stok/ inventori peralatan yang dibeli dan   digunakan dalam program Pendidikan Khas.

2.7         Mengurus dan menyelia buku rekod pendaftaran dan rekod

2.8         kedatangan  murid.

2.9         Mengurus kemasukan, penempatan ,pertukaran dan tamat   sekolah murid.

3. KURIKULUM

3.1             Menyediakan jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian   dan jadual Guru ganti.

3.2             Menyelia Rancangan Pelajaran Tahunan dan harian guru.

3.3             Berperanan sebagai pengerusi RPI bagi setiap murid pendidikan khas mesyuarat RPI.

3.4             Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu.

3.5             Memastikan kelengkapan prasarana P&P seperti peralatan ICT dan lain-lain BBM untuk kemudahan proses pembelajaran muridMewujudkan  suasana kelas yang kondusif sesuai dengan kebolehan dan keperluan murid.

3.6             Menyemak buku rekod guru-guru Pendidikan Khas.

3.7             Menyediakan program tahunan,rutin dan developmental.pelan strategik  dan mengagihkan tugas kepada guru.

3.8             Membantu Pengetua/Guru Besar merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan  guru-guru pendidikan khas, dan guru pra sekolah pendidikan khas.

3.9             Menyelaras pengurusan perjalanan kegiatan atau aktiviti bimbingan  dan    pemulihan  di program pendidikan khas ,dan pra sekolah pendidikan khas.

3.10     Menyelaras segala jenis program kurikulum dan kokurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri,  Bahagian Pendidikan  Khas dan Kementerian Pelajaran.

3.11     Menerima kemasukan murid baru dan menjalankan ujian diagnostik, memantau perkembangan pencapaian murid dalam program  inklusif.Menyediakan jadual khas bagi murid yang memerlukan pengajaran dan pembelajaran pada masa khusus seperti  murid ADHD

 

4. KOKURIKULUM

4.1       Kurikulum/Koakademik

4.1.1      Merancang Takwim Kokurikulum dan ko akademik  bagi murid-murid Pendidikan Khas ke dalam takwim sekolah.

4.1.2      Mengendalikan  aktiviti  kokurikulum   dan koakademik Pendidikan Khas serta mengurus pemilihan peserta  untuk mewakili peringkat sekolah, daerah dan negeri .

4.1.3      Memantau  laporan bagi setiap aktiviti kokurikulum dan untuk tujuan menambahbaikan setiap program yang dijalankan.

4.1.4      Menentukan langkah-langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas  sesuatu  aktiviti  kokurikulum  dijalankan.

 

5. PEMBANGUNAN ORGANISASI

5.1         Pembangunan Diri  Murid

5.1.1      Disiplin

5.1.1.1          Menentukan penerapan amalan dan nilai-nilai murni.

5.1.1.2          Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi  di dalam dan di luar  waktu persekolahan.terhadap kes-kes murid Pendidikan Khas yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku.Menyelaras  dan menyediakan rekod dan laporan disiplin murid.

5.1.1.3          Strategi Tindakan DisiplinSemua kes disiplin yang berlaku (kes ringan, sederhana                                            dan berat) perlu diambil tindakan.

 

5.2      Bimbingan Dan Kaunseling membantu Pengetua/Guru Besar :

5.2.1      Menjalinkan kerjasama dengan Guru Bimbingan dan kaunseling  untuk merancang dan melaksanakan.kursus dan  motivasi bagi guru dan murid pendidikan oleh  Unit Bimbingan dan Kaunseling bagi memberi khidmatBimbingan kepada murid-murid pendidikan khas yang memerlukan khidmat dari kaunselor.

 

5.3  Kesihatan Murid

5.3.1      Mengurus dan  mengendalikan rawatan pelajar yang memerlukan sesuatu rawatan sewaktu di sekolah.Memastikan program-program kesihatan murid di jalankan dengan sempurna seperti rawatan pergigian, suntikan pelali dan lainnya.

 

5.4   Prasarana

5.4.1      Merancang dan menentukan bilangan kelas mengikut keperluan     semasa

5.4.2      Menentukan dan memastikan kedudukan kelas sesuai dan selamat untuk murid-murid pendidikan khas Merancang dan menentukan bilik-bilik khas/stesen/bengkel dan tandas.

5.4.3      Merancang dan menentukan perabot dan susunatur di dalam kelas pendidikan khas

5.4.4      Merancang, menentukan dan mengurus pembelian harta modal.

5.4.5      Menguruskan dan memastikan penerimaan keperluan ICT (            contoh: note book, LCD projector, desktop, pencetak, pengimbasdan lain-lain) daripada pengerusi/guru PPSMI

 

5.5  Membantu Pengetua

5.5.1      Merancang dan menyelia  program  keceriaan dan kebersihan kelas.

5.5.2      Menyelaras  tatacara pergi dan balik sekolah bagi murid pendidikan khas.

5.5.3      Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa serta  masyarakat.

 

5.6  Berbincang bersama Guru Kanan HEM dan Kaunselor tentang tindakan yang perlu diambil:-

5.6.1      Menentukan dan memastikan tindakan yang diambil, perlu mengambilkira ciri-ciri yang terdapat pada murid pendidikan khas tersebut yang mempengaruhi tindakan negetif yang telah dilakukan.

5.6.2      Menentukan dan memastikan tindakan yang diambil adalah fleksibel dan berdasarkan modifikasi tingkahlaku, sebelum tindakan disiplin aliran perdana digunapakai.

 

 

6. PENGURUSAN PERKHIDMATAN

6.1    Penempatan

6.1.1      Mengurus dan menerima kemasukan murid pendidikan khas

6.1.2      Menerima dan memfailkan dokumen yang berkaitan dengan murid pendidikan khas (contoh; surat pengesahan doktor, surat penempatan daripada PPD atau JPN, salinan kad pengenakan dan OKU)

6.1.3      Menghantar senarai nama murid pendidikan khas yang akan ke sekolah menengah ke PPD

6.1.4      Mengurus kemasukan murid pendidikan khas ke dalam program inklusif dan program transisi

6.1.5      Menyelia kemasukan pelajar ke sekolah menengah teknik / vokasional/politeknik.

 

6.2         Stok dan inventori

6.2.1      Mengurus dan menyemak stok /iventori peralatan yang dibeli dan digunakan dalam program pendidikan khas.

6.2.2      Mengurus dan menyelia buku rekod pendaftaran dan rekod kedatangan murid.

6.2.3      Mengurus kemasukan, penempatan, pertukaran dan tamat sekolah murid.

6.2.4      Membuat pengesahan RPI, buku-buku latihan yang telah disemak.

 

7 KEWANGAN

7.1       Kewangan

7.1.1      Merancang Anggaran Belanja Mengurus Bantuan Pelajaran Tahunan Pendidikan Khas setiap akhir tahun.

7.1.2      Merancang Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan Pendidikan Khas

7.1.3      Menghadiri mesyuarat kewangan sekolah

7.1.4      Mendapatkan surat makluman Peruntukan Bantuan Pelajaran Tahunan yang layak bagi program

7.1.5      Menguruskan pelarasan Bantuan Pelajaran Tahunan Pendidikan Khas

7.1.6      Mengurus Anggaran Belanja Mengurus Bantuan Pelajaran Tahunan Pendidikan Khas

7.1.7      Mengurus taksiran keperluan bekalan bahan, sumber, peralatan dan perkakasan khas.

7.1.8      Menyemak sebut harga dan menandatangani nota minta.

7.1.9      Memastikan dan menyemak kandungan invois selaras dengan nota minta dan LO.

7.1.10   Memastikan pengurusan subsidairi selaras dengan rekod iventori dan LO.

7.1.11   Memastikan baki 10%  kewangan PCG Tahunan Pendidikan Khas

 

8 KHIDMAT LATIHAN

8.1         Latihan

8.1.1      Merancang dan melaksanakan kursus latihan/bengkel/seminar dalaman kepada guru-guru pendidikan khas dan PPM

8.1.2      Memastikan tajuk kursus latihan/bengkel/seminar yang bersesuaian

8.1.3      Mendapatkan penceramah yang bertauliah

8.1.4      Berhubung dengan pengerusi/guru PPSMI untuk urusan penyelengaraan

8.1.5      Membuat laporan kepada pengerusi/guru PPSMI jika berlaku sebarang masalah atau kerosakan

15 Punca Gempa Bumi


perhatian buat kita di mana mana

Ansar As-Sunnah

gambar hiasan-gempa bumi

15 Punca Gempa BumiQuantcast

Kita sebagai umat yang beriman mesti yakin dan percaya bahawa setiap kejadian dan apa yang berlaku merupakan antara tanda yang membuktikan kekuatan dan kekuasaan Allah. Manusia tidak mampu memberi manfaat apatah lagi mendatangkan kemudharatan kepada orang lain kerana hanya Allah sahaja yang mampu melakukannya terhadap makhluk ciptaanNya. Kita juga yakin bahawa ada antara punca turunnya sesuatu bala atau bencana termasuk petir yang kuat, banjir besar, ribut taufan, gempa bumi, tsunami ke atas umat manusia disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri.

Antaranya sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali Karramallahu wajhah di mana katanya bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud : ” Apabila umatku telah membuat 15 belas perkara maka bala pasti akan turun kepada mereka iaitu :

1. Apabila hasil kekayaan negara hanya beredar di kalangan golongan tertentu sahaja

2. Apabila amanah dijadikan suatu sumber dalam mengaut keuntungan

3.Zakat dijadikan hutang

4…

Lihat pos aslinya 125 kata lagi

Tahlil Arwah: Perkara Khilafiah Yang Diperdebatkan


🙂

Ansar As-Sunnah

TAHLIL : PERKARA KHILAFIYYAH YANG DIPERDEBATKAN


Dalam bahasa arab, Tahlil bermaksud menyebut kalimah “syahadah” iaitu “La ilaha illa Allah”. Definisi ini dinyatakan oleh Al-Lais dalam kitab “Lisan Al-Arab”. Dalam kitab yang sama, Az-Zuhri menyatakan, maksud tahlil adalah meninggikan suara ketika menyebut kalimah syahadah[1].

Adapun makna tahlil mengikut pandangan masyarakat melayu adalah “amalan menyebut kalimah syahadah. Ianya di lakukan sebelum dari berdoa, dan kebiasaannya diamalkan selepas dari kematian atau untuk kesyukuran”

Amalan tahlil arwah dan kesyukuran ini sering didebatkan secara ilmiyyah. Perdebatan ini bukan sekadar berlaku dikalangan manusia biasa, bahkan ianya didebatkan dikalangan ilmuan-ilmuan Islam.

Walaubagaimanapun, tulisan ringkas ini bukanlah untuk membela atau menghentam amalan yang diamalkan dikalangan masyarakat melayu ini. Tetapi ianya sekadar ulasan yang menggambarkan perkara perdebatan yang ianya adalah amalan yang masih dibawah ketagori khilafiyyah dikalangan ulama.

NABI TAK BUAT !!

Amalan tahlil arwah dan kesyukuran sering diperdebatkan oleh sebilangan golongan yang mendakwa salafi atau wahabi. Golongan ini…

Lihat pos aslinya 1.571 kata lagi

Subhanallah, Otak manusia juga bersujud kepada Allah


Allah Maha Besar. Otak yang selama ini kita bangga-banggakan ternyata
bersujud kepada Allah.

Lantas kenapa kita masih sombong?

Di hadapan Allah seperti orang-orang atheis yang menolak kewujudan Tuhan.
Buat anda orang muslim cuba lihat ayat Al-Quran dibawah ini:
“Apakah kamu tiada mengetahui, bahawa kepada Allah bersujud apa yang ada
di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan,
binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia? “
[QS. Al-Hajj (22): 18].

Perlawanan Gusti, Seni Pertahanan Diri Dituntut Dipelajarinya


.pedang nabimuhammad 1

(gambar di atas pedang Rasulullah Saw)

Saudaraku yang di hormati, hayati hadis-hadis di bawah ini;

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

Ibnu Sirin Berkata;

Aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Samurah bin Jundub. Samurah mengaku pedangnya dibuat sama bentuk dengan pedang Rasu­lullah. Pedang yang dimaksudkan itu sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah.

Kalau membuat pedang seperti pedang Rasulullah adalah amalan salafus soleh, bagaimana dengan ilmu berkaitan pedang pula??

Harus berlawanan gusti dan seni pertahanan diri yang mubah (yang tidak ada unsur-unsur haram yang lain) tanpa ganjaran sebagaimana dalam hadis:

عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عير له فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعني ؟ فقال ما تسبقني أي ما تجعله لى من السبق قال: شاة من غنمي، فصارعه فصرعه فأخذ الشاة، فقال ركانة: هل لك في العود ؟ ففعل ذلك مرارا، فقال يا محمد ما وضع جنبى أحد إلى الارض، وما أنت بالذى تصرعنى فأسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه غنمه

Maksudnya: “Daripada Said bin Jubair r.h kata beliau: Adalah Nabi s.a.w berada di Batha’ lalu datang kepada baginda Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid bersama dengannya kambing-kambingnya lalu berkata: “Wahai Muhammad, adakah mahu engkau bergusti denganku? Maka berkata Nabi s.a.w: Apakah yang hendak kamu jadikan sebagai ganjaran? Jawabnya: Seekor kambing daripada kambingku ini. Maka mereka pun bergusti lalu baginda Nabi s.a.w berjaya mengalahkannya dan mengambil kambing itu. Berkata Rukanah: Mahukah engkau ulang lagi (perlawanan)? Maka mereka pun bergusti beberapa kali lalu dia berkata: Wahai Muhammad, tidak pernah ada sesiapa yang pernah mengalahkan aku dan engkau sebenarnya (dari segi luaran) bukanlah lawanku lalu dia memeluk Islam dan Nabi s.a.w mengembalikan kambingnya”. [Hadis Mursal Sahih dikeluarkan Abu Daud, dikeluarkan bersambung dalam kitab al-Sabq li Abu Syeikh].

Hadis ini jika kita lihat sekali maka zahirnya harus bertaruh dalam gusti mengambil ganjaran namun dalam keterangan ini, Nabi s.a.w telah mengembalikan semula ganjaran yang baginda peroleh kepada Rukanah r.a dan baginda Nabi s.a.w dalam peristiwa ini berlawanan untuk menarik minat Rukanah kepada Islam maka ianya termasuk dalam Jihad. [al-Furuk, 7/434, al-Bayan, 7/423].

Namun, Ulama al-Syafiiah Iraq dan tarjih al-Nawawi menyatakan harusnya mengambil ganjaran dalam bergusti kerana berpegang dengan zahir hadis ini di mana Nabi s.a.w meminta ganjaran daripada Rukanah r.a semasa dia mengajak Nabi s.a.w bergusti dan baginda mengambil ganjaran itu setelah menang namun baginda mengembalikannya kerana menjinakkan hatinya yang baharu memluk Islam. [al-Bayan, 7/422-423, Raudah al-Tolibin 10/351].

Pada pandangan kami, harus mengambil ganjaran dalam bergusti dan perlawanan seni mempertahankan diri kerana ianya merupakan jenis alatan jihad juga bahkan ianya sangat-sangat berguna untuk berjihad maka diqiaskan dengan lumba kuda, unta, dan memanah juga.

Tanbih: Gusti yang diadakan sekarang yang membawa kecederaan kepada pemain dan membawa kerosakan tubuh badan adalah haram kerana Islam melarang perkara yang membawa kemudaratan sebagaimana dalam hadis:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

Maksudnya: “Tidak ada mudarat dan memudaratkan” [Malik].

Oleh itu, Majmak Fiqh Rabitah al-Alam al-Islami pada persidangan yang ke-10 tahun 1987M telah mengeluarkan fatwa haramnya gusti yang ada sekarang seperti WWF dan TNA Wrestling dan seumpamanya. [Taudih al-Ahkam, 6/459 dan selepasnya].

 

 

 

Dituntut pelajari ilmu beladiri umpama ilmu pedang satu caranya ialah pelajari ilmu persilatan pedang-tongkat seperti gambar contoh di bawah:

 

10253888_837352982965508_7655974032408148391_n

mungkin kita umat islam banyak tidak tahu sebenarnya para ulama silam ada tinggalkan manuskrip juga tentang ilmu seni bela diri ini seperti contoh gambar di bawah;

 

10246818_813881601979313_8693784320053675226_n

10472640_813881721979301_343498123343276026_n

10511358_813881508645989_550342311760775719_n

Moga bermanfaat…