Kepimpinan Amanah yang Amat Berat


Perbezaan antara zaman Salafus-soleh yang paling ketara dengan zaman sekarang salah satunya adalah dalam cita-cita untuk meraih kepimpinan.

Dahulu, khususnya zaman sahabat, mereka saling menolak untuk menjadi pemimpin.

Abu Bakar As Shiddiq diriwayatkan, sebelum diminta menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah mengusulkan agar Umar Al Khattab yang menjadi Khalifah. Alasan beliau kerana Umar adalah seorang yang kuat.

Tetapi Umar menolak dengan mengatakan :

“Kekuatanku akan berfungsi dengan keutamaan yang ada padamu”.

Lalu Umar membai’ah Abu Bakar dan diikuti oleh sahabat-sahabat lain dari Muhajirin dan Anshar.

Abu Bakar memang secara fizikalnya kurus, tidak segagah Umar bin Al Khattab, tetapi dari segi ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan, Abu Bakar lebih kuat. Tidak boleh dinafikan lagi bahwa dalam menentukan arah orientasi kepimpinan yang penuh dengan tentangan dalaman mahupun luaran, kepimpinan yang tegas dan berani seperti Abu Bakar sangat diperlukan.

Dari dialog di atas dapat kita fahami bahwa generasi awal Islam, yang terbaik itu, memandang jawatan seperti tawaran yang menakutkan. Mereka berusaha untuk menghindarinya seboleh mungkin. Tapi di zaman ini, keadaannya sudah jauh berubah.

Orang saling berlumba untuk menjadi pemimpin. Jawatan sudah menjadi tujuan hidup orang ramai. Semua tokoh yang sedang bertarung mengatakan, jika diminta oleh rakyat, saya sanggup maju ke depan. Inilah janji mereka.

Kalau kita renung lebih mendalam, keberatan para Sahabat dahulu untuk menjadi pemimpin, disebabkan kerana mereka mengetahui akibat dan risiko menjadi pemimpin. Mereka mendengar hadits-hadits Nabi saw tentang tanggungjawab pemimpin di dunia dan di akhirat.

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepimpinannya…”.

Dalam hadits yang lain Nabi Muhammad saw meramalkan suasana hiruk pikuk di akhir zaman berkenaan soal kekuasaan dan menjelaskan hakikat dari kekuasaan itu. Baginda bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

“Kamu akan berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah penyesalan di hari Kiamat, nikmat di awal dan pahit di hujung”. (HR Imam Bukhari)

Juga Rasulullah saw memperingatkan mereka yang sedang berkuasa yang lari dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan rakyat dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyatnya, dengan sabda baginda :

“Siapa yang diberikan Allah kekuasaan mengurus urusan kaum Muslimin, kemudian ia tidak melayani mereka dan keperluan mereka, maka Allah tidak akan memenuhi keperluannya.” (HR Abu Daud)

Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan :

“Tidak ada seorang pemimpin yang menutup pintunya dari orang-orang yang memerlukannya dan orang fakir miskin, melainkan Allah juga akan menutup pintu langit dari keperluannya dan kemiskinannya.”

Hadits-hadits yang ada lebih banyak menggambarkan kepahitan menjadi pemimpin berbanding kemanisannya sedangkan mereka adalah generasi yang lebih mengutamakan kesenangan ukhrawi daripada kenikmatan duniawi. Itulah yang dapat ditangkap dari sikap keberatan mereka untuk menjadi pemimpin.

Sementara orang yang hidup di zaman ini berfikir sebaliknya :

Yang mereka kejar adalah kesenangan duniawi yang boleh diperolehi melalui jawatan dan kekuasaan.
Mereka lupa dengan pertanggungjawaban di hari Kiamat itu.
Mereka tidak segan-segan memanipulasi dan mereka-reka sesuatu untuk mendapatkan jawatan dan kekuasaan itu.

Kadangkala cara yang digunakan hampir sama dengan cara kaum kuffar untuk menghancurkan nilai-nilai akhlak Islam yang sangat mulia; mencari dan mengumpulkan kelemahan lawan politik dan pada sesetengah waktunya, keaiban-keaiban itu dibuka dan dipertontonkan untuk melemahkan lawan politik masing-masing.

Menjadi sebuah kenyataan bahwa semua yang berebut jawatan mengaku bahwa ia lebih baik dari yang sedang memimpin dan tidak ada yang dapat memberi jaminan bahwa jika ia memimpin, keadaan akan menjadi lebih baik.

Kita seharusnya melihat bagaimana Rasulullah saw, ketika memimpin, ia telah berhasil membangun persaudaraan sehingga semua merasa aman di bawah kepimpinannya.

Belum pernah ada cerita bahwa seorang Yahudi atau Nasrani dizalimi pada zamannya. Bahkan yang sering kita dengar adalah kisah bagaimana Rasulullah saw sentiasa memberikan makanan kepada seorang Yahudi yang buta, membela hak-hak mereka, sepanjang mereka tidak melakukan pengkhianatan. Bukan hanya itu, Rasulullah saw sangat tegas menegakkan peraturan.

Diriwayatkan bahwa baginda pernah bersabda :

“Jika Fatimah puteri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya”.

Contoh lain dilihat pada kepimpinan Abu Bakar Ash Shiddiq ra yang penuh dengan ketegasan dalam menjaga agama. Sekecil apapun sesuatu perkara yang mampu menjejaskan agama, segera di atasi oleh Abu Bakar semampu mungkin.

Ini nampak jelas ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Abu Bakar berkata:

“Akan aku perangi orang-orang yang membezakan antara solat dan zakat”.

Umar bin Al Khattab pula melahirkan suatu sifat kepimpinan Islam yang sedikit berbeza.

Diriwayatkan bahwa Umar, masih makan roti kering dan memakai baju yang penuh dengan tampalan di saat ia mencapai puncak kekuasaan. Setiap malam Umar akan berkeliling dari rumah ke rumah, membantu orang-orang yang susah. Umar juga sempat membelikan keperluan sehari-hari bagi para janda yang suaminya gugur di medan perang.

Tersebut dalam sebuah kisah bahwa pada suatu malam, Umar berkeliling memeriksa akan keadaan rakyatnya. Dari kejauhan ia ternampak ada sebuah lampu yang menyala. Apabila dia mendekatinya, ternampak seorang ibu sedang memasak dan di sampingnya ada anak-anak kecil yang sedang menangis.

Ketika Umar bertanya, si ibu menjawab :

“Anakku sedang lapar dan aku memasak batu supaya anakku tenang.”

Mendengar akan hal itu, Umar terus mengambil bahan makanan dan menggendongnya sendiri dari Baitul Mal di malam itu juga. Bahkan Umar sendiri terus memasaknya untuk keluarga tersebut.

Perhatikan bagaimana Umar menyedari hakikat tanggungjawab kepimpinan. Selain itu, pada suatu hari Umar pernah berkata :

“Jika aku tidur di siang hari, aku telah abaikan rakyatku, dan bila aku tidur di malam hari aku telah abaikan diriku sendiri”.

Suatu ungkapan yang seharusnya dijadikan pedoman dan ditulis dengan tinta emas oleh setiap pemimpin.

Ya Allah, kami memahami sesungguhnya amanah kepimpinan adalah sesuatu yang cukup berat dan akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kami memohon kepadaMu agar dikurniakan pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab, adil dan sanggup memikul amanah kepimpinan dengan penuh insaf dan waspada.

memetik dari artikel dari Wan Ahmad Sanadi

Pengerusi JK Tarbiah IKRAM Shah Alam

SANAD FEQAH SYAFIE


SANAD FEQAH SYAFIE

(Jalur Sheikh Noruddin Al-Banjari Al-Makki)

Mengambil alfaqir yang amat mengharapkan keampunan Tuhan ini daripada Sheikh Muhammad Noruddin Al-Banjari al-Makki di Hayyu Asyir, Madinatul Nasr, Mesir pada tanggal 3/2/2004 Masihi di Majlis Tafaqquh Fi Dien Sheikh. Berkata Sheikh bahwa beliau mengambil ijazah feqah Syafie ini dari ramai ulama dan Sheikh yang besar dan ini adalah sanab beliau dari setengah daripada mereka secara bersambung kepada Imam Syafie RA, kemudian bersambung kepada Rasulullah SAW, dan termasuk dalam sanad ini ialah sanad bagi kitab Tuhfatul Muhtaj bagi orang yang amat Faqeh Ibnu Hajar Al-Haitami dan sekalian karyanya dan demikian juga karya-karya Sheikh Zakaria Al-Ansari, dan sekalian karya Imam Nawawi RA anhum.(ijazah termasuk karya-karya Sheikh-Sheikh yang tersebut dalam salasilah sanad)

Hamba telah mengambil ijazah sanad ini dari;

1)       Al-Allamah Sheikh Muhammad Noruddin Al-Banjari al-Makki beliau mengambil dari

2)       Al-Allamah Sheikh Ismail Utsman Zein Al-Yamani Al-Makki dari

3)       Al-Allamah Sayyid Muhammad Bin Yahya Dom Al-Ahdal dari

4)       Al-Allamah Sayyid Muhammad Bin Abdil Rahman Al-Ahdal dari

5)       Al-Allamah Mufti Syafie As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki dari

6)       Al-Allamah Sheikh Abdullah Bin Hijazi As-Syarqawi dari

7)       Al-Allamah Al-Ustaz Muhammad Bin Salim Al-Hanafi dari

8)       Al-Allamah As-Syihab Ahmad Al-Khalifi dari

9)        Al-Allamah As-Syihab Ahmad Bin Abdul Latif Al-Basybisyi dari

10)   Al-Allamah Ali Bin Isa Al-Halabi dari

11)    Al-Allamah Ali Az-Zabadi dari

12)   Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ahmad Bin Hajar Al-Haitami (Tuan punya kitab Tuhfah) dan Shaikh Syamsudin Muhammad Bin Ahmad Al-Ramli dan Sheikh Al-Khatib Muhammad Al-Syarbini, dan ke tiga-tiga ini mengambil dari

13)   Al-Allamah Sheikh Zakaria Al-Ansori As-Sunaiki Al-Qahiri dari

14)    Al-Allamah Al-Hafiz Ahmad Bin Hajar Al-Asqalani dari

15)    Al-Allamah Ahmad Bin Abdul Rahim Iraqi dari ayahnya

16)   Al-Allamah  Al-Hafiz Abdul Rahim Al-Masyhur Bil Iraqi- dari

17)   Al-Allamah As-Siraj Umar Bin Ruslan A-Bulqini dari

18)   Al-Allamah Alauddin Bin Al-Athor dari

19)   Al-Allamah Muharrir Al-Mazhab  Abi Zakaria Yahya bin Syarif An- Nawawi  dari

20)   Al-Allamah Imam Abu hafshin Umar Bin As ‘ad Al-Arbili dari

21) Al-Allamah Ustman Bin Abdul Rahman Al-Ma’ruf bil Ibni Sholah dari

22)   Al-Allamah Abdul Rahman Bin Ustman  yang dikenali dengan gelar Sholah dari

23)   Al-Allamah Abdullah Bin Muhammad  As-Syahir bi Ibni Abi ‘Ashrun dari

24)   Al-Allamah Abi Ali Al-Faruqi dari

25)   Al-Allamah Abi Ishak As-Syairozi iaitu tuan punya kitab At-Tanbih dari

26)   Al-Allamah Abi Thoyyib Thohir Bin Abdullah At-Thobari dari

27)   Al-Allamah Abi Al-Hasan Muhammad Bin Ali Al-Masarjisi dari

28)   Al-Allamah Abi Ishak Ibrahim Al-Marwazi dari

29)   Al-Allamah Abi Al-‘Abbas Ahmad Bin Umar Bin Sarij dari

30)   Al-Allamah Abi Al-Qasim Ustman Bin Basyar Al-Anmati dari

31)   Al-Allamah Abi Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzani, dan beliau mengambil dari

Sohibul Mazhab Abi Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafie RA (Imam Syafie)  dan beliau mengambil dari Imam Malik RA, dan Beliau Mengambil dari Imam Nafi’ RA, dan beliau pula mengambil dari Ibnu Umar , manakala Ibnu Umar pula mengambil secara lansung dari Rasulullah SAW Pembendaharaan sekalian Ilmu.

Sekian dari Al-Faqir yang Dhoif ini

Mohammad Bin Omar Al-Kelantani S.Th.I,

Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.

14/06/2012 Masihi.